یاسمن صحرایی

مدیر دفتر تجاری سازی و طراحی کسب و کار

رزومه یاسمن صحرایی …