مدیریت

دانش و مهارت های مدیریت در استارتاپ ها کاملا متفاوت از مدیریت آکادمیک است. مهارت برنامه ریزی، ریسک کردن، مدیریت بحران و تعارض، مذاکره و متقاعد سازی، تیم سازی و سیستم سازی در اکوسیستم استارتاپی به شکل خاص تعریف می شوند.