طراحی

پردازش ایده و توسعه ی محصول اولین مرحله از مسیر تجاری سازی است که پایه و اساس مدل کسب و کار می باشد. در این مرحله تناسب مشتری / مساله و همچنین تناسب راه حل / مساله اعتبار سنجی می گردد.