برنامه ریزی

با گذر از مرحله ی اول کسب و کار وارد فصل جدیدی از زندگیش شده که مملو از ناشناخته هاست و ادامه ی حیاتش به برنامه ریزی و سیستم سازی اصولی وابسته است.