بازاریابی

بازاریابی مرحله کلیدی تبدیل ایده به ثروت است. اطلاعات حاصل از اجرای اصولی بازاریابی به منظور بهبود محصول به مرحله ی طراحی باز گشته و چرخه ادامه می یابد.