توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی شامل فرصتهایی همچون آموزش فردی کارکنان، توسعه شغلی کارکنان متناسب با وظیفه‌ای که بر عهده دارند و یا در آینده خواهند داشت، مدیریت اجرا و برنامه ریزی، شناسایی  کارکنان کلیدی، ابزار های کمک آموزشی و توسعه سازمان است.