توسعه فرایند

تحلیل وقایع استخراج شده در طی نظارت بر اصلاح فرآیندها و مقایسه آن با یک مدل فرآیند منطقی برای تحلیل گر، امکان تشخیص و تحلیل را مهیا می سازد. پس از پایش فرآیندها اگر مشکلاتی در طراحی فرآیندها وجود داشته باشد، در یک فرآیند طراحی مجدد مورد استفاده قرار گرفته و اشکالات استخراج شده در فرآیندهای کسب و کار اصلاح می شود.