فرم بازاریابی

وضعیت موجود و مطلوب

برای بررسی وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب
  • حوزه فعالیت،محصول یا خدمت،نوآورانه بودن ایده کسب و کار
  • بطور مثال دریافت کارمزد در ازای فروش خدمات
  • مشتریان فعلی شما